Sağlık raporu alacak öğretmenlerimizin dikkat etmesi gereken bazı konular var. Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine dair açıklamalar yaptı.

MEB İzin Yönergesi

Yönergeye göre öğretmenler rapor alabiliyor. Rapor süresi de en fazla on gün ile sınırlandırılmış durumda. Raporda gösterildiği gün kadar öğretmenlerimiz izinli sayılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu raporları kapsayan izin yönergesinde tüm hususlara değinmiş durumda. Sağlık raporu alan öğretmenlerimizin dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bu hususlar;

Madde 11

  • (4) Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.
  • (7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.

Bu iki dikkat edilmesi husus dışında Hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesine de değinmişler. Bunlar;

  1. Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurt dışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.
  2. Bu Yönerge ile tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönerge ile tespit edilen usul ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Raporlar Bittiği Halde Görevine Başlamayan Memurlar İşleme Tabi Olacak

Son maddelerde de gördüğümüz üzere bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılıyor. Bu hususta da 657 sayılı Kanun ile bu hükümleri uyarınca gerekli incelemeler yapılarak, işlem başlatılıyor.