MEB Personel Genel Müdürlüğünün 13.11.2023 tarihli ve ''Norm Kadro Fazlası Öğretmen Atamaları Hakkında'' konulu resmi yazısını paylaşıyoruz…

İşte Norm Kadro Fazlası Öğretmen Atamaları Hakkında Resmi Yazı!

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının norm kadro güncelleme işlemleri tamamlanmış olup bu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden norm kadro fazlası olanların belirlenmesi ve norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerin atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi İlgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri gereğince Valiliklerce gerçekleştirilmektedir.
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir." hükmüne yer verilmiştir.
İlgi (b) Yönetmelik'in "İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 18 inci maddesinde; (1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir.
(2) (Değişik:RG-24/3/2018-30370) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanır; bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına Bakanlıkça atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri hâlinde sona erer." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan İlgi (a) Yönetmelik'in 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise; "Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır." denilmektedir.

Buna göre;
1-    İliniz resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmenlerden norm kadro fazlası olanların ivedilikle belirlenmesi,
2-    Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerden;
-    Kadrolu olarak görev yapanların atama işlemlerinin İlgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda öncelikle sonuçlandırılması,
-    Sözleşmeli olarak görev yapanların atama işlemlerinin İlgi (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi,
3-    Bu kapsamda gerçekleştirilecek atama işlemleri sonucunda norm kadro fazlası öğretmenlerden il içerisinde alanlarında atanabileceği bir eğitim kurumunu bulunmayan sözleşmeli öğretmenlerin tercihleri de alınarak İlgi (b) Yönetmelik'in yukarıda anılan 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.
Norm kadro fazlası öğretmenler ile ilgili yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda valiliklerinizce işlem tesis edilmesi ve ilçede alanında norm kadro fazlası öğretmen varken Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 9 uncu maddesi kapsamında ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmemesi
Hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.
 

Bülent ÇİFTCİ Bakan a.
Personel Genel Müdürü

Editör: Birkan Erel