TÜBİTAK’tan İş İlanı

0
702

TÜBİTAK’tan İş İlanı

tübitak iş ilanı 2016,tübitak bilim teknoloji ve yenilik politikaları daire başkanlığı iş ilanları,tübitak personel alım ilanı,tübitak iş ilanları,tübitak iş ilanları 2016

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

İlan No: TBTK.BTYPDB.2016-1

İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Aşağıda belirtilen süreçlerde görev almak üzere personel istihdam edilecektir:

 • Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikası önerileri hazırlanmasına ve öncelikli alanlar ile alt konuların belirlenmesine yönelik stratejik araştırmalar yapmak, yöntem geliştirmek ve uygulamak,
 • Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik konularında mevcut durumun ve Ar-Ge yapan aktörlerin performansının ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla etki analizi yapmak; gösterge, endeks ve yöntem oluşturmak ve uygulamak,
 • Birleşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Birliği gibi uluslararası ve uluslarüstü kuruluşların BTY politikası çalışmalarını izlemek, görüş bildirmek, toplantılara ve projelere katılım sağlamak.

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

 • Referans Kodu: TBTK.BTYPDB.2016-1.01

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için;

 1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve İstatistik, Ekonometri, Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
 2. Alanında yüksek lisans mezunu olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

 • Referans Kodu TBTK.BTYPDB.2016-1.02

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı/ Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için;

 1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik, Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

 1. Alanında yüksek lisans mezunu olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir :ANKARA

3) Referans Kodu: TBTK.BTYPDB.2016-1.03

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı/ Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için;

 1. Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
 2. Tercih edilen nitelikler;
 • Alanında yüksek lisans mezunu olmak,
 • Optimizasyon çalışmaları yürütmüş olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 3. Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
 4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
 5. Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).
 6. Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + t————————————————————————— > 3,20

Üniversiteye 7erZeştirme Sınavı Sıra/aması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğrenim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

 1. Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
 2. İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü KPDS UDS YDS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT FCE CAE CPE
Tüm pozisyonlar 80 79 213 550 A B C
KPDS                 : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS                   : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS                    : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

TOEFL IBT        : Test of English as a Foreign Language-Internet-Based Test

TOEFL CBT      : Test of English as a Foreign Language-Computer-Based Test

TOEFL PBT      : Test of English as a Foreign Language-Paper-Based Test

FCE                    : First Certificate in English

CAE                   : Certificate in Advanced English

CPE                   : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan ingilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

 1. Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:
 • İş Başvurusu Formu (tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir).
 • Bir adet vesikalık fotoğraf (İş başvuru formuna yapıştırılmış).
 • Özgeçmiş.
 • Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir).
 • Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi.
 • Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge).
 • Üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı).
 • Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı).
 • Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü.
  1. Başvuru için istenen belgelerin en geç 9 Mayıs 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlık Evrak Teslim Bürosuna elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakın yukarıda verilen sıraya uygun, tek yüze bastırılmış ve birbirlerine zımbalanmadan teslim edilmesi önem arz etmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  2. Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır.
  3. Başvurularda referans kodunun belirtilmesi şarttır. Referans kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilirler, ikiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  5. Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
  6. Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında

(www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru

Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:221, 06100 Kavaklıdere-ANKARA

İletişim: Tel : 0 312 468 5300-1452 / 2527 Fax : 0 312 427 6817

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.