MEB’den Öğretmenlere Dönem Puanı Oluşmayan Öğrenciler ile ilgili uyarı

0
852

MEB’den Öğretmenlere Dönem Puanı Oluşmayan Öğrenciler ile ilgili uyarı

Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 29/02/2016 tarih ve 2321660 sayılı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar başlıklı açıklamaların yer aldığı yazı ilgi yazımız ile gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Yazılı ve uygulamalı sınavlar” başlıklı 45 inci maddesinin birinci fıkrasında, derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili aşağıdaki esaslara uyulacağı belirtilmiştir, (a) bendinde; “Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okııl sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar.” (f) bendinde ise; “ Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak iizere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı ziimre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.” denilmektedir.

Ayrıca “Dönem Puanı” başlıklı 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hâllerde bir yazılı sınav eksiğiyle verilebilir. “ hükmü yer armaktadır.

Buna göre 36 ncı maddenin 5 inci fıkrası kapsamı dışında olan tüm ortaöğretim öğrencilerinin haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı/uygulamalı sınav puanı almış olması gerekmektedir.

Tüm okul/kurum yöneticilerinin bu durumu dikkate alarak öğrencilerin mağduriyetine sebebiyet vermemek için yazdı/uygulamalı sınav puanlarının derslerin özelliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi, uygulama puanlarının performans hanesine yazılmaması gerekmektedir. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının I. dönemine ait puanların da e-Okul sisteminde yer alan doğru not giriş hanesine yazıldığının kontrol edilmesi ve raporlanan öğrenci bilgilerinin gözden geçirilmesi” gerektiği belirtilmektedir.Müdürlüğümüzce yapılan incelemede yazılı/uygulamalı sınav puanlarının derslerin özelliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi, uygulama puanlarının performans hanesine yazılmaması gerektiği belirtildiği halde en çok sıkıntının performans hanesine girilen puan nedeniyle oluştuğu anlaşılmaktadır. (Yabancı Dil, Görsel Sanatlar/Resim vb.)Dönem Puanı Oluşmayan Öğrenci sayılarına ilişkin tablo ekte gönderilmiş olup, ilgi yazımız ile duyuru yapılmasına rağmen bazı okul müdürlükleri tarafından dönem puanı oluşmayan öğrenciler ile ilgili gerekli kontrollerin ve düzeltmelerin yapılmadığı anlaşılmış olup, Ortaöğretim Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Dönem Puanı Oluşmayan Öğrenci Kontrol Ekranından incelemenin yapılarak 20 Nisan 2016 tarihine kadar gerekli düzeltmelerin yapılması, aksi halde e-okul sistemindeki ilgili ekranda belirtilen açıklamaların 5. Maddesine göre “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Sınıf Geçme” Bölüm Başlığı adı altında bulunan ilgili maddeleri gereği Eğitim ve Öğretim Yılı Sonu itibariyle Dönem Puanı oluşmayacak olan öğrenciler “Doğrudan veya Sorumlu olarak” bir iist sınıfa geçemeyeceklerdir” ifadesi dikkate alınarak, öğrenci mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi, sebebiyet verenler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağının bilinmesi hususunda

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.