İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin 2017 Yer Değiştirme Kılavuzu

0
854

Bu kılavuz, il/ilçe millî eğitim şube müdürlerinin 2017 yılı yer değiştirme işlemlerinin, hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

A-GENEL AÇIKLAMALAR

İlgili Mevzuat

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

Esaslar

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının ç, g, ğ bentleri ile 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. maddeleri ile geçici 2. maddesi çerçevesinde;

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler,

Aile birliği mazereti ile isteğe bağlı yer değiştirmeler, gerçekleştirilecektir.

Yer değiştirme işlemleri, Ek-1 2017 Yılı Yer Değiştirme Takvimine göre yürütülecektir.

Şube müdürlerinin yer değiştirmeleri, tercihleri dikkate alınarak yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

Puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerden hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları hâlen bulundukları il hariç hizmet bölgelerinin tamamındaki illere; diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılacaktır.

Yer değiştirmeye esas puan; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi ile Yönetmeliğin 28. maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan puanların toplamından oluşacaktır.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 31/05/2017 tarihi esas alınacaktır.

Aile birliği mazereti ile isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 30/06/2017 tarihi esas alınacaktır.

Hizmet bölgesi süresinin hesabında bir ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır.

Yer değiştirmeye esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde, Yönetmeliğin 26, 27, 28, 29 ve 30. maddeleri ile geçici 2. maddesi çerçevesinde sırasıyla;

Mazerete bağlı tercihte bulunanlar,

Bölge hizmet süresini tamamladığından tercihte bulunanlar,

Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanların ataması yapılacaktır.

B- TERCİHLERİN ALINMASI

1- İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

İşlemlerde 2014 yılında uygulamaya konulan MEBBİS ‘Norm Taşra Yönetici’ modülü esas alındığından, modüldeki ‘Zorunlu Hizmet Listesi’nin kayıtlara uygunluğu kontrol edilecektir.

Hizmet süreleri ve puanların hesabı Bakanlığımızın veri tabanına kayıtlı bilgilerden elektronik ortamda derlenerek oluşturulmaktadır. Bu nedenle MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan, il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğü sorumlu olacaktır.

Başvurular, il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini 2017 yılı atama döneminde tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan şube müdürlerinden, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde 2017 yılı atama döneminde 4 yıl hizmet sürelerini tamamlayanlar hakkında ise bu işlem uygulanmayacaktır.

Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrasında “Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan yöneticiler, istemeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerlerinde kalabilirler.” denilmektedir.

Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrasının uygulanması bakımından, 2016 yılı atama döneminde 4. veya 5. hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayarak, Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrası hükmü gereğince yerinde kalması uygun görülenlerden,

Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrası hükmü gereğince 1 yıl daha yerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

2017 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı olarak yer değiştirmek isteyenlerin, bu isteklerine ilişkin dilekçeleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

2017 yılında bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden Yönetmeliğin 30. maddesine göre mazereti bulunanların mazerete dayalı istekleri bu Kılavuza ekli EK-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

2016 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden mazerete bağlı yerinde bırakılanlar ile aynı hizmet bölgesine dâhil yere atananların mazeretlerinin varsa devam ettiğine dair belgeleri Ek-1 Takvimde belirtilen süre içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercih işleminden sonra tercihte bulunmayanlara ilişkin, bu Kılavuza ekli Ek-2 Tercihte Bulunmayanlar Çizelgesi excel ortamında hazırlanıp İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

2017 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi olmayanların aile birliği mazereti başvuruları bu Kılavuza ekli EK-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında 31/05/2017 tarihi esas alınacağından, kapsamdaki şube müdürlerinin görev kayıtları 31/05/2017 tarihinden öncesine ilişkin olarak güncellenebilecek; ancak, bu tarih ile başvurunun son günü olan 16/06/2017 tarihleri arasında herhangi bir yeni “görev kaydı” ve “görevlendirme kaydı” eklemesi yapılmayacaktır.

1.11. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme kapsamı dışındaki şube müdürlerinin yer değiştirmeye esas puanın hesabında 30/06/2017 tarihi esas alınacağından, 01/07/2017­21/07/2017 tarihleri arasında herhangi bir yeni “görev kaydı” ve “görevlendirme kaydı” eklemesi yapılmayacaktır.

Merkez Teşkilatı Birimince Yapılacak İşlemler

2.1. Başvuruda bulunanlara ilişkin tereddütler incelenerek karara bağlanacaktır.

Diğer Hususlar

Yer değiştirmeye esas bölge hizmet süresinin hesaplanmasında;

Yer değiştirmelerde, halen bulunulan yöneticilik kadrosunda asaleten geçirilen süreler esas alınacaktır.

Bölge hizmet süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22’nci maddesi (değişik: 30.06.2014) uygulanacaktır.

Yargı kararları ilgili konuda yapılan işlemleri yok saydığından, mahkeme kararı ile göreve iade edilenlerin hizmetlerinin hesaplanmasında, yargıya konu işlemin yapıldığı tarihten önceki göreve başlama tarihi esas alınacaktır.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

Bulundukları hizmet bölgesindeki görev süreleri, öngörülen bölge hizmet süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılacaktır.

Yaş haddi nedeniyle 31/05/2018 tarihinden önce emekliye sevk edilecekler hakkında istemeleri halinde bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemi yapılmayacaktır.

İlçe niteliğini kaybeden, başka bir ilçeyle birleştirilen, il’e dönüştürülen veya bağlı bulunduğu ili değişen ilçelerin hizmet bölgesi ve puanlarının tespitinde Yönetmeliğe ekli Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi dikkate alınacaktır.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvurular

Şube müdürleri; MEBBİS e-Personel Modülündeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet akışı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleri ile il millî eğitim müdürlükleri insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğüne başvuracaklardır. İlgili bölümce gerekli düzeltmelerin MEBBİS ortamında yapılması sağlanacaktır.

Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapılanların başvuruları reddedilecek; yeniden başvuru yapmaları ve başvurularının onaylanması sağlanacaktır.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri;

a) Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere 20 tercihte bulunabileceklerdir. Örneğin;

İkinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, birinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

Bölge hizmeti süresini tamamlayan şube müdürlerinden daha önce bölge hizmetini tamamladıkları iki alt veya üst hizmet bölgeleri dışındaki yerler için 20 tercihte bulunabileceklerdir.

Örneğin;

Beşinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü ve dördüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, birinci ve ikinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile ikinci ve üçüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü bölge hizmetini de tamamlayan bir şube müdürü ikinci ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

Hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesindeki diğer iller dahil hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilecektir.

Yer değiştirme kapsamındaki yöneticilerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri ile söz konusu tarihten 31/05/2017 tarihine kadar aynı kapsamda geçen hizmet süreleri, ilgili bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında birlikte dikkate alınacaktır.

Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30/06/2017 tarihi itibarıyla tamamlayan şube müdürleri isteğe bağlı olarak, Bakanlıkça belirlenen aynı veya alt hizmet bölgelerinde, bölge hizmeti süresini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

İl millî eğitim şube müdürleri, ilçe millî eğitim şube müdürü; ilçe millî eğitim şube müdürleri ise il millî eğitim şube müdürü kadrolarına atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabileceklerdir.

Başvurular, bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürelerde http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun çıktısı imzalanarak çıktılar, başvuruyu yapan ilçe millî eğitim şube müdürlerince ilçe, il millî eğitim şube müdürlerince il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğüne teslim edilecektir.

Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.

Başvuru sahipleri, Elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvuruda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdıklarını kabul etmiş sayılacaklar; eksiklik ve yanlışlıklardan kendileri sorumlu olacaklardır.

2- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

Gerekli şartları taşımadığı halde başvurusu onaylanan,

Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan

başvurular işleme alınmayacak; yapılmış olması hâlinde yer değiştirme işlemleri iptal edilecektir.

D- ATAMA İŞLEMLERİ 1- Atamalar

1.1. Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

1.2. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.