Bazı Mesleki ve Teknik Eğitim Alanlarında Norm Kadro Hesabına Esas Ders Yüklerinin Belirlenmesi

0
1434

Bazı Mesleki ve Teknik Eğitim Alanlarında Norm Kadro Hesabına Esas Ders Yüklerinin Belirlenmesi

 

İlgi ; a) Milli Eğitim Bakanlığı (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)fnm 10.09.2015 tarihli ve 62045208-10.03-E.9025919 sayılı yazısı, b) Milli Eğitim Bakanlığı (Talim ve Terbiye Kurulunun)’mn 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı ile kabul edilen Öğretmenlik Alanlan, Atama ve Ders Okutma Esasları.

Bilindiği üzere, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, dersleri birden çok atama alanı (branş) öğretmeni tarafından okutulabilen meslek alanlarında öğretmen norm kadro hesabına esas ders yüklerinin ne şekilde belirleneceği ilgi (a) yazı ile açıklanmış; bir meslek alanında ilgi (b) Esaslar gereğince dersleri farklı atama alanlan (branşlar) tarafından okutulabilen birden çok değişik dalda eğitim verilmesi halinde, branşlar bazında ders yükü hesabının söz konusu yazının 2. maddesinin (c) fıkrasına (Ek-4 örneğe) göre yapılması gerektiği belirtilmişti.

Ancak, Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, Ek-4 örneğe göre hesap yapılması gereken aşağıda verilen örneğe benzer durumlarda (bir alanda derslerini alana atanabilen birden çok branşın ortak olarak okutulabildiği dal/dallar ile birlikte dal dersleri sadece bir branş tarafından okutulabilen dalda/dallarda eğitim yapılması durumu), dallar itibariyle ilgili alana atanabilen tüm branşlara ağırlıkları oranında ders yükü yansıtılması ve norm oluşması gerekirken, önerilen hesap yöntemi (formül) uygulandığında, hesaplamaya dahil edilen bazı branşların ders yükünün 0 (sıfır) çıktığı ve bu nedenle de bu branşlarda norm oluşmadığı anlaşılmıştır.

Örneğin, ilgi (b) Esaslar gereğince Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında dal derslerini sadece Elektrik branşı öğretmenlerinin okutabildiği “Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü” dalı ile tüm dersleri Elektrik ve Elektronik branş öğretmenlerince ortak olarak okutulabilen “Endüstriyel Bakım Onarım” dalında eğitim yapılması halinde, Ek-4 örneğe göre hesap yapıldığında; normalde hem Elektrik hem de Elektronik branşına yansıtılacak ders yükleri ve buna bağlı olarak norm oluşması gerekirken, her iki branşın oransal ağırlığı hesaplandığında sadece Elektrik branşının oransal ağırlığı sıfırdan büyük çıktığı için bu branşta ders yükü hesaplanabilmekte ancak, dal derslerini sadece Elektronik branşının okutabildiği bir dalda eğitim verilmemesi nedeniyle Elektronik branşının oransal ağırlığı 0 (sıfır) çıkmakta ve bu sebeple Elektronik branşında ders yükü oluşamadığı için norm da oluşmamaktadır.

Bu nedenle, eğitim yapılan dallar itibariyle ilgi (a) yazının 2. maddesinin (o) fıkrasına (Ek-4 örneğe) göre hesap yapan ve bu hesaplama sonucunda oransal ağırlığı 0 (sıfır) çıktığı için norm hesabına esas ders yükü de 0 (sıfır) çıkan ve bu sebeple norm oluşmayan branş/branşlarm bulunduğu ilgili okul ve kurumlarımızca aşağıda açıklandığı şekilde yeniden hesap yapılması zarureti ortaya çıkmıştır.

Buna göre;

  • İlgi (b) Esaslara göre, dal dersleri sadece bir branş tarafından okutulabilen dalda/dallarda oluşan norm hesabına esas ders yükünün ilgi (a) yazının 2. maddesinin (a) fıkrasına göre,
  • îlgi (b) Esaslara göre, tüm dersleri alana atanabilen birden çok branşça ortak olarak okutulabilen dalda/dallarda oluşan norm hesabına esas ders yükünün ilgi (a) yazının 2, maddesinin (b) fıkrasına göre,

yeniden hesaplanması ve oluşan ders yüklerine göre norm kadro hesabına esas “Norm Kadro Düzeltme Çizelgesi (Ek-5)”nin yeniden tanzim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ilinizdeki tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına duyurularak, yeniden hesap yapacak okul ve kurumlarca hazırlanacak çizelgelerin en geç 10 Kasım 2015 Sah günü saat 16.00’a kadar Bakanlığımız însan Kaynaklan Genel Müdürlüğüne (Özlük ve Kadro Daire Başkanlığına) gönderilmesinin sağlanması hususunda gereğini önemle arz ve rica ederim.

Yusuf ÇİDEM Bakan a.

Genel Müdür V.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.