AES: “Yönetici Atamada Torpil Israrına Karşı Dava Açtık”

0
442

Danıştay 2. Ve 5. Dairelerince verilmiş onlarca yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarına karşın MEB yanlışta ısrarcı olmuş ve 22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı R.G.’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği” ile eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek öğretmenlerin seçiminde yazılı sınav koşulunu kaldırmış ve sadece sözlü sınav sonuçları ile görevlendirme yapılacağını ilan etmiştir.

Sendikamız bu hukuka aykırı düzenleme karşısında daha önceki genel düzenleyici işlemlerde olduğu gibi sessiz kalmamış Danıştay’da dava açmıştır.
Sendikamız avukatlarından Ali Kurt tarafından hazırlanarak Danıştay Başkanlığına sunulmuş olan dilekçede; Yönetmeliğin “Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem” başlıklı 11. Maddesinin, “Sözlü sınav” başlıklı 15. Maddesinin “Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz” başlıklı 16. Maddesinin 2. Fıkrasının ve bu maddelerin iptali halinde Yönetmeliğin tümünün işlevini yitireceğinden Yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istenilmiştir.

Dava dilekçemizde özetle; eğitim kurumu yöneticilerinin atanmasında bazı değerlendirme ölçütlerine göre adayların alacakları “değerlendirme puanı” ile sadece sözlü sınavda alacakları “puanın” aritmetik ortalamasının alınması suretiyle seçilmelerinin sözlü sınavda alınacak puanına görevlendirmede önemli bir etki atfedildiği, yazılı sınav koşulu öngörülmeyerek, sübjektif değerlendirmeye açık, yargı denetimine olanak vermeyecek şekilde yapılacak bir sözlü sınav puanı ile görevlendirme yapılmasının öngörüldüğü, Yönetmeliğin 16/2 maddesinde düzenlenen “itiraz”  yolunda da itirazın, sözlü sınavı gerçekleştiren komisyon tarafından incelenmesi öngörülerek aynı komisyona kendi işlemini denetleme yetki ve görevi verilmek suretiyle hakkın özünü ortadan kaldırıldığı ileri sürülerek 657 sayılı Yasanın 3. Maddesinde öngörülen liyakat ve eşitlik ilkesinin çiğnendiği, Anayasamızın 2. Maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesinin bir yansıması olarak idarenin yargı kararlarına da saygılı olması gereği ilkesinin de ihlal edildiği vurgulanmıştır. Dava dilekçemizde ayrıca Danıştay İkinci Dairesi’nin 14.3.2007 günlü, E:2004/840, K:2007/1042, 27.4.2007 günlü, E:2004/8022, K:2007/1848, 14.8.2006 günlü, E:2006/493,  7.11.2006 günlü, E:2006/1140 sayılı kararlarına da atıf yapılmak suretiyle Kamu hizmetinin etkin ve süratli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla eğitim yöneticilerinin seçiminde; liyakat ilkesine uygun davranılması için görevlendirilecek adayların kriterleri objektif olarak belirlenmiş bir yazılı sınavla saptanması gerektiğine, her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan sözlü sınav yapılmasının hukuka aykırı olduğuna, vurgu yapılmıştır. Kamuoyuna ve üyelerimize saygı ile duyurulur.

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.