Aday Öğretmenlerin Adaylık Sürecine İlişkin Tereddütler Hakkında

0
649

Aday Öğretmenlerin Adaylık Sürecine İlişkin Tereddütler Hakkında

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

30/01/1995 tarihli ve 2423 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanın Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik,

23/06/1985 tarih ve 18790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

07/04/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.08.25-1147/32425 sayılı yazı,

11/5/1993 tarih ve 54905 sayılı onayla yürürlüğe giren Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Eğitim Personelinin Adaylık Eğitimleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge,

20/06/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.08.04-2017/ 50183(2006/56) sayılı Genelge,

11/04/2012 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.01.00.00.010.06.01/3497 sayılı yazı, ğ) 21/04/2015 tarihli ve 20299796/360/4248950 sayılı yazı,

26/07/1995 tarihli ve B.08.PGM.0.23.01.03-4/1727-91179 (1995/55) sayılı Genelge.

Bilindiği üzere, ilgi (a) Yönetmelik 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aday öğretmenlerin adaylık sürecine ilişkin ilgililerden alınan yazılı ve sözlü görüş talepleri ile bu süreçte karşılaşılabilecek muhtemel tereddütleri en aza indirebilmek bakımından aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

  1. a) Bakanlığımız öğretmen kadrolarına ilk defa atanmadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılanlardan;

1) 14/03/2014 tarihinden sonra atanmış olanlar ilgi (a) Yönetmeliğin aday öğretmenlere ilişkin hükümlerine tabi tutulacaklardır. İlgi (b) Kanunun 43 üncü maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan hükümlere rağmen; bazı valiliklerce ilgi (c) Yönetmeliğin 43 üncü maddesi ve ilgi (d) Bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılarak aday öğretmenlerin adaylıklarının kaldırıldığı Bakanlığımıza yapılan yazılı ve sözlü müracaatlardan anlaşılmıştır. Aday öğretmenler nezdinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabilecek bu uygulama sonucunda oluşturulan adaylık kaldırılmasına ilişkin onaylar iptal edilerek, bu aday öğretmenler 12/06/2015 tarihine kadar ilgi (a) Yönetmeliğin geçici 6. ncı maddesi kapsamında performans değerlendirme sürecine tabi tutulacaklardır.

2) Göreve başlama tarihlerine bakılmaksızın 14/03/2014 tarihinden önce Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atanmış olanlar hakkında ilgi (c) Yönetmeliğin 43 üncü maddesi ve ilgi (d) yazı doğrultusunda işlem yapılacaktır.

  1. 14/03/2014 tarihinden önce atandığı halde göreve başlamayan veya adaylığı kaldırılmadan görevinden ayrılanlar, ikinci defa Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atanmaları halinde ilgi (c) Yönetmeliğe tabi tutulacaklardır. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerin adaylık süresinin hesaplanmasında; 24/01/2011 tarihli ve 24232 sayılı Devlet Personel Başkanlığının mütalaası doğrultusunda ilk defa göreve başlama tarihinden, görevden ayrılma tarihine kadar geçen süreler birlikte hesaplanacaktır. İki yılı doldurmuş olmaları halinde Devlet Personel Başkanlığının 14/01/2014 tarihli ve 24381 sayılı mütalaası gereğince adaylıkları hükmen kaldırılarak, adaylık süresi içerisinde alınamayan adaylık eğitiminin de hizmet içi eğitim yoluyla tamamlanması sağlanacaktır.
  2. Özel öğretim kurumlarında görevli iken ilgi (ç) Yönetmelik ve buna bağlı olarak hazırlanan ilgi (e) Yönerge ile başlayıp 1995 ve 2009 yıllarında aynı adla yeniden yürürlüğe konulan Yönergelere bağlı uygulamalara 11/04/2012 tarihli ve 3474 sayılı Makam Oluru ile son verilinceye kadar, Bakanlığımız tarafından hazırlanan mevzuata göre yine Bakanlığımız kadrolarına atanmış öğretmen adayları ile birlikte ve aynı sürece tabi olarak, adaylık eğitimlerini başarı ile tamamlayıp öğretmenlik mesleğinde adaylığı kaldırılmış öğretmenler Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atandıklarında, göreve başlama tarihlerine bakılmaksızın; bu kurumlarda adaylıklarının kaldırıldığını resmi kurumlar tarafından verilmiş belge ile ispatlamaları kaydıyla, aday öğretmen statüsünde sayılmayacaklardır. Devlet memurluğundaki adaylıkları ise asgari adaylık süresi olan bir yılın sonunda kaldırılacaktır. İlgi (g) yazı gereğince bu tarihten önce adaylık eğitimlerine başlamış olup bu tarihten sonra adaylığı kaldırılması uygun görülenler de bu kapsamda değerlendirilecektir.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yaparken eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıkları kaldırılmış olanlarla, devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar ile halen görev yapmakta olanların Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atanmaları halinde göreve başlama tarihlerine bakılmaksızın ilgi (a) Yönetmelikte yer alan adaylık sürecine tabi tutulmadan göreve başlama tarihi esas alınarak adaylıkları kaldırılacaktır.

İlgi (ğ) yazıda belirtilen performans değerlendirme sürecinde ilgi (a) Yönetmelikte belirtilen kabul edilir mazeretleri nedeniyle belirli bir süre görevde bulunamayan aday öğretmenlerin görev başında bulunacağı süreyi bildiren yazılı beyanları da dikkate alınarak, her iki performans değerlendirmesinin de görev başında bulundukları süre içerisinde en geç 12/06/2015 tarihine kadar tamamlanması sağlanacaktır.

14/03/2014 tarihinden sonra atanarak ilgi (a) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye dönük iki ay fiilen çalışma şartını yerine getiremeyenler ilgi (a) Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında uygulamaya tabi tutulacaktır. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerin iki ay fiili çalışma şartını yerine getirdiği ilk dönemde birinci değerlendirmeleri, takip eden dönemde ise iki aylık fiili çalışmışlık şartını sağlamak kaydı ile ikinci ve üçüncü değerlendirmeleri yapılacaktır.

İlgi (c) Yönetmelikte yer alan adaylık eğitimleri, aday öğretmenin yetiştirilmesine ilişkin programlar ve ilgi (h) Genelgede yer alan adaylık dosyası hazırlamaya ilişkin hükümler bilindiği gibi, ilgi (a) Yönetmeliğin yayımlanmasından sonraki adaylık sürecinde yer almamaktadır. Adaylar meslek öncesi eğitimlerindeki kazanımları, eğitim kurumu yöneticileri ve danışman öğretmenlerin katkıları ile meslek içinde kadrolarının gerektirdiği görevleri ifa ederken performansları değerlendirilecek, ilgi (a) Yönetmeliğe göre adaylık süreci tamamlanacaktır. Bu bağlamda adaylık sürecinde aday öğretmenlere, amirleri tarafından ilgili mevzuatında öğretmenlere yüklenmiş görev ve sorumluklar dışında bir görev ve sorumluluk yüklenmemesi, bu sınırlar içerisinde kalınarak sürecin sağlıklı şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.

Bu Genelge hükümlerine aykırı hükümler içeren genelge ve Bakanlık görüşleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Gereğini rica ederim.

Nabi AVCI Bakan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.