2015 Yılı Bursluluk İşlemleri İş Takvimi Açıklandı

1
963

2015 Yılı Bursluluk İşlemleri İş Takvimi Açıklandı

İlgi : ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği.

2015 yılı bursluluk hizmetlerine ilişkin ip ve işlemler, ilgi Yönetmelik esaslarına göre e-Burs modülü üzerinden yapılacaktır.

Buna göre;

Parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemleri;

Merkezi sistem sınavı, özel giriş sınavı, özel yetenek sınavı veya mahalli sınav sonucunda parasız yatılılık hakkı kazanarak, en az bir ders yılı parasız yatılı olarak öğrenim gören ve yatılılığı devam eden öğrencilerden; 2015-2016 eğitim ve öğretim yılından itibaren bursluluğa geçmek isteyenler başvurularını, 08 Haziran-31 Temmuz 2015 tarihlerinde parasız yatılı olarak öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne yapacaklardır.

Bu nedenle;

Parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş esaslarını bildiren duyuru, en geç 04 Haziran 2015 tarihine kadar ilgili okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Başvuruda bulunan öğrencinin, okul müdürlüğünce e-Burs modülü üzerinden başvuru formunun çıktısı alınarak öğrenci velisi ile pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı tarafından imzalanacak ve okul müdürü tarafından tasdik edilerek arşivlenecektir.

Başvurusu kabul edilen parasız yatılı öğrencilerin e-Burs modülü üzerinden onay işlemleri;

03-07 Ağustos 2015 tarihlerinde okul müdürlüklerince,

10-14 Ağustos 2015 tarihlerinde ilçe millî eğitim müdürlüklerince,

17-21 Ağustos 2015 tarihlerinde il millî eğitim müdürlüklerince,

24-28 Ağustos 2015 tarihlerinde Bakanlığımızca yapılacaktır.

Bakanlığımızca parasız yatılılıktan bursluluğa geçişi onaylanan öğrenciler, 01 Ekim 2015 tarihinden itibaren burslu olarak öğrenim görmeye hak kazanacaklardır.

ilgi Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince sınavsız parasız yatılılığa alınan öğrencilerin bursluluğa geçiş hakları olmadığından başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bursluğun devamı, nakli veya kesilmesi işlemleri;

Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kuramlarının son sınıflarında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ilgi Yönetmeliğin 28 inci maddesi gereğince ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilecektir. Bu nedenle, son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin veya ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşen öğrencilerin bursluluklan, 26-30 Haziran 2015 tarihlerinde e-Burs modülündeki “Öğrenci Okul ve Burs Bilgileri” bölümünün “durumu” penceresindeki “burslu” ibaresi “mezun” olarak, beklemeli duruma düşenlerin ise “beklemeli” olarak işaretlenip kaydedilmek suretiyle sona erdirilecektir.

Özel okula kayıt veya nakil yaptıran öğrencilerin bursluluklan resmî okuldan ayrıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren okul müdürlüğünce e-Burs modülü üzerinden iptal edilecektir.

ilköğretim kuramlarından burslu olarak mezun olan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kurumlarına burs nakilleri e-Burs modülü üzerinden otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin, e-Burs modülündeki “Öğrenci Okul ve Burs Bilgileri” bölümünün “durumu” penceresindeki “mezun” ibaresi “burslu” olarak değiştirilerek kaydedilecektir.

2015 yılında Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanarak burslu okuma hakkı kazanacak öğrencilerin kayıt işlemleri;

2015 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına (PYBS) ilköğretim kurumlarının 5, 6 ve 7 nci sınıflarından katılıp burslu okumaya hak kazananların kayıt işlemleri öğrencilerin öğrenim gördükleri ilköğretim kurumlarınca,

İlköğretim kurumlarının 8 inci sınıfında sınava girip burslu okumaya hak kazananların bursluluk kayıt işlemleri kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kurumlarınca,

Ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11 inci sınıflarında sınava girip burslu okumaya hak kazananların kayıt işlemleri öğrenim gördükleri ortaöğretim kurumlarınca,

İlgi Yönetmelik ile 2015 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzunda belirtilen esaslara göre e-Burs modülü üzerinden burs kayıt onay veya ret işlemleri, öğrenci kayıtlarının başladığı tarihten itibaren 30 Eylül 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ilköğretim ve ortaöğretim kurum müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.

Buna göre burs kazanan öğrencinin;

Bursluluk sınavına giriş için, ilgi Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen belgelerini verdiği okulu değiştirmiyor ise okul müdürlükleri öğrencinin bu belgelerini inceleyecek ve belgeleri tamam olanların bursluluğunu onaylayacaktır.

Bursluluk sınavına giriş için ilgi Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen başvuru belgelerini verdiği ve bursluluğu kazandığı okuldan başka bir okula kayıt yaptıracak öğrenci ise, eski okuluna verdiği belgelerin tasdikli birer örneğini, yeni kayıt yaptırdığı okuluna 30 Eylül 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar verecek ve okul müdürlükleri de bu belgeleri inceleyerek, belgeleri tam ve uygun olanların bursluluğunu onaylayacaktır.

Öğrencinin ailesinin 2014 yılma ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarı 7.050,00 TL’yi aşan öğrenciler ile belgelerinde eksiklik bulunan öğrencilerin bursluluklan onaylanmayarak reddedilecektir.

Okul müdürlükleri reddettikleri öğrencilerin red gerekçesini gösteren bir listeyi (mebbis e-Burs modülü onay listesi ekran raporları arasından alınacaktır) 01 Ekim 2015 tarihinde, öğrencilerin ve diğer ilgililerin görebileceği yer/yerlerde ilan edeceklerdir, ligi Yönetmeliğin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile itirazların kayıt suresi içerisinde yapılması gerekmektedir, Yapılabilecek itirazlar sırası ile okul, ilçe, il milli eğitim müdürlükleri ve Bakanlığımızca kayıt süresi içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. Gerek kayıl iglemieıi ve gerekse ip takviminde belirlenen diğer işlemlerin süresi içerisinde yapılmaması durumunda mazeret kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen kayıtlar için öğrencilerden alman belgeler ile onaylananlar ve reddedilenlerin listeleri dosyalarında muhafaza edilmek üzere okul müdürlüklerince arşivlenecektir,

e-Burs modülü üzerinde yapılacak onay veya red işlemleri; okul müdürlüklerince 01-02 Eylül 2015, ilçe millî eğitim müdürlüklerince 05-09 Ekim 2015, il millî eğitim müdürlüklerince 12-16 Ekim 2015 ve Bakanlıkça 19-30 Ekim 2015 tarihlerinde yapılacaktır. Bu tarihlerden sonra ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri herhangi bir işlem yapamayacaklardır.

İlk defa bursluluk kaydı yapılan; okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri ile Bakanlığımızca bursluluğu onaylanan öğrenciler, 01 Ekim 2015 tarihinden itibaren burslu olarak öğrenim görmeye hak kazanacaklardır.

Bıırsluluktan yararlanacak öğrencilerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi için kayıtlarda istenen belgeler ve iş takviminin ilan edilmesi ile iş ve işlemlerin titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir.2015 yılı bursluluk hizmetlerinin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ve ekteki iş takvimine göre yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yusuf BÜYÜK

Bakan a. Müsteşar Yardımcısı

2015 YILI BURSLULUK İŞLEMLERİ İŞ TAKVİMİ ÇİZELGESİ

Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş başvurulan için duyuru yapılması:BAŞLAMA TARİHİ:01 Haziran 2015,BİTİŞ TARİHİ:04 Haziran 2015,SORUMLU BİRİM/KİŞİ:Pansiyonlu Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri

Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş için başvuruların elektronik ortamda yapılması:BAŞLAMA TARİHİ:08 Haziran 2015,BİTİŞ TARİHİ:31 Temmuz 2015,SORUMLU BİRİM/KİŞİ:öğrenci Velileri,Pansiyonlu Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri

Ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenler ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından mezun olanların burslulukların modül üzerinde “mezun” olarak işlenmesi ve kaydedilmesi:BAŞLAMA TARİHİ:26 Haziran 2015,BİTİŞ TARİHİ:30 Haziran 2015,SORUMLU BİRİM/KİŞİ:İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri

Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemlerinin (Onay/Ret) modül üzerinde yapılması:BAŞLAMA TARİHİ:03 Ağustos 2015 ,10 Ağustos 2015 ,17 Ağustos 2015 ,24 Ağustos 2015,BİTİŞ TARİHİ:07 Ağustos 2015 ,14 Ağustos 2015 ,21 Ağustos 2015 ,28 Ağustos 2015,SORUMLU BİRİM/KİŞİ:Pansiyonlu Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri Bakanlık

İlköğretim kurumlarından mezun olan burslu öğrencilerden, ortaöğretimde bursluluğu devam edeceklerin kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kurumlarınca e-Burs modülündeki “Öğrenci Okul ve Burs Bilgileri”‘ bölümünün “durumu” penceresindeki “mezun'” ibaresinin “burslu”‘ olarak değiştirilmesi:BAŞLAMA TARİHİ:Öğrenci kayıtlarının başladığı tarih BİTİŞ TARİHİ:30 Eylül 2015,SORUMLU BİRİM/KİŞİ:Öğrenci Velileri,Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri

2015 yılı bursluluk müracaatlarının yapılması:BAŞLAMA TARİHİ:Öğrenci kayıtlarının başladığı tarih,BİTİŞ TARİHİ:30 Eylül 2015,SORUMLU BİRİM/KİŞİ:Öğrenci Velileri

2015 yılında bursluluğu kazananların kayıt işlemlerinin (Onay/Ret) modül üzerinde yapılması:BAŞLAMA TARİHİ:01 Ekim 2015 ,05 Ekim 2015, 12 Ekim 2015 ,19 Ekim 2015,BİTİŞ TARİHİ:02 Ekim 2015 ,09 Ekim 2015 ,16 Ekim 2015 ,30 Ekim 2015,SORUMLU BİRİM/KİŞİ:İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri Bakanlı

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.